П`ятниця, 10.07.2020, 12:08

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області· RSS
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Звіт про результати роботи за 2014 рік (2 розділ) [1]
Звіт про результати роботи за 2014 рік (3-4 розділи) [1]
Звіт про результати роботи за 2014 рік (5-9 розділи) [1]
Звіт про результати роботи за 2014 рік (1 розділ) [1]
Пошук
 Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ НСПП
від 10 жовтня 2012 року № 118 
                                                                                                
ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації
у Національній службі посередництва і примирення,
її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях
 
1. Загальна частина
 
1.1. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва і примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях (далі – Положення) розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», з урахуванням вимог Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про захист персональних даних», та визначає порядок доступу фізичних та юридичних осіб до публічної інформації у Національній службі посередництва і примирення (далі – НСПП) та її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях (далі – Відділення НСПП).
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
офіційна інформація - офіційна документована  інформація,  створена  в процесі діяльності НСПП, Відділень НСПП, яка доводиться до відома населення в порядку, встановленому Конституцією України, Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;
публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання НСПП, Відділеннями НСПП своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у їх володінні;
публічна інформація з обмеженим доступом – це інформація, яка є конфіденційною, таємною, службовою, обмеження доступу до якої здійснюється НСПП, Відділеннями НСПП при дотриманні сукупності вимог, визначених у п. 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні НСПП, Відділень НСПП;
запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень;
звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги.
1.3. Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації НСПП, Відділеннями НСПП при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.
1.4. НСПП та її Відділення, як  розпорядники інформації, зобов'язані:
– оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення;
– систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні;
– вести облік запитів на інформацію;
– визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо;
– призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;
– надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також, у разі потреби, перевіряти правильність та об'єктивність наданої інформації.
1.5. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію відповідає за систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, забезпечує координацію дій працівників структурних підрозділів НСПП та Відділень НСПП з метою забезпечення оперативної підготовки відповідей на запити.
1.6. Керівники структурних підрозділів НСПП, Відділень НСПП у межах наданих повноважень забезпечують дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність НСПП, відділень НСПП.
1.7. Відповідальність за порушення у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.
 
2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність НСПП, Відділень НСПП
 
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність НСПП, Відділень НСПП забезпечується шляхом:
·        оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);
·        розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті НСПП, Відділення НСПП;
·        розміщення публічної інформації в офіційному друкованому виданні НСПП – Бюлетені НСПП;
·        надання інформації за запитами на інформацію.
2.2. Публічна інформація про діяльність НСПП, Відділень НСПП може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.
2.3. Публічна інформація про діяльність НСПП, Відділень НСПП надається у формі, визначеній у запиті на інформацію.
У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається у НСПП, Відділенні НСПП.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян уповноваженими особами НСПП, Відділень НСПП.
2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність НСПП, Відділень НСПП обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.
Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.
2.5. Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність НСПП, Відділень НСПП, а також розміщення зазначеної інформації на веб-сайтах НСПП, Відділень НСПП забезпечують керівники структурних підрозділів НСПП, Відділень НСПП у межах їх компетенції.
 
3. Надання публічної інформації про діяльність НСПП, Відділень НСПП
 
3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується структурними підрозділами НСПП в межах компетенції, Відділеннями НСПП відповідно до законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».
Порядок взаємодії НСПП, Відділення НСПП з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.
3.2. Відповідно до Інструкції з діловодства НСПП сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП розміщує на офіційному веб-сайті НСПП інформацію, що підготовлена структурними підрозділами НСПП з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3.3. Розміщенню на офіційних веб-сайтах НСПП та Відділень НСПП підлягають:
інформація про НСПП, Відділення НСПП та їх діяльність;
місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номер телефону інформаційно-консультаційного центру;
прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови НСПП та його заступника, а також керівників структурних підрозділів НСПП, Відділень НСПП;
розклад роботи та графік прийому громадян у Відділеннях НСПП;
наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців третьої-сьомої категорії;
правила внутрішнього трудового розпорядку НСПП, Відділення НСПП;
інформація про нормативно-правові засади діяльності НСПП, Відділення НСПП;
дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;
відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні НСПП, Відділення НСПП;
звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;
інші відомості про діяльність НСПП, Відділення НСПП, які належать до публічної інформації.
Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.
3.4. На офіційному веб-сайті НСПП, Відділення НСПП та у Бюлетені НСПП розміщуються:
умови та порядок отримання публічної інформації про діяльність НСПП, Відділення НСПП;
інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність НСПП, Відділення НСПП.
3.5. Запитувач інформації має право звернутися до НСПП, Відділення НСПП із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна роздрукувати на офіційному веб-сайті НСПП, Відділення НСПП (додатки 3–6 до цього Положення).
Якщо запит на інформацію надійшов до НСПП, Відділення НСПП поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».
Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена в НСПП, Відділенні НСПП особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов'язково повинна зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.
Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 7 до цього Положення).
   
4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію
 
4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу НСПП, Відділення НСПП приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідно до Інструкції з діловодства НСПП та Інструкції з діловодства у відділеннях НСПП з урахуванням вимог цього Положення.
4.2. Після реєстрації вхідної кореспонденції запити на інформацію виокремлюються та невідкладно передаються на розгляд Голови НСПП / начальника Відділення НСПП для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця.
4.3. Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності НСПП, то Головою НСПП визначається відповідальна особа за надання відповіді на запит та співвиконавці, які зобов’язані не пізніше двох робочих днів із дня надходження до НСПП запиту надати у межах компетенції відповідальному виконавцю відповідні матеріали та інформацію.
4.4. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до НСПП у вигляді електронного документа, здійснюється в установленому порядку після їх роздрукування на паперовому носії.
4.5. Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію  зберігаються у відповідних структурних підрозділах НСПП, Відділеннях НСПП в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно із Зведеною номенклатурою справ НСПП, Відділень НСПП та номенклатурами справ структурних підрозділів НСПП.
4.6. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до НСПП, Відділення НСПП.
Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до НСПП, Відділення НСПП запиту.
4.7. Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, Голова НСПП за поданням керівника структурного підрозділу НСПП, відповідального за надання публічної інформації за таким запитом, начальник Відділення НСПП може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів, про що запитувач інформації має бути повідомлений не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до НСПП, Відділення НСПП.
4.8. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок, НСПП, Відділення НСПП не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до НСПП, Відділення НСПП запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
4.9. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.
 
5. Порядок надання публічної інформації про діяльність НСПП
 
5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність НСПП, Відділення НСПП надається відповідальною особою з питань запитів на публічну інформацію, за підписом Голови НСПП, начальника Відділення НСПП.
5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса НСПП, Відділення НСПП, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
5.3. Якщо запитувана публічна інформація про діяльність НСПП належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.
5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у НСПП, Відділенні НСПП відповідно до Інструкцій з діловодства.
5.5. НСПП та Відділення НСПП мають право відмовити в задоволенні запиту, якщо:
1) НСПП та Відділення НСПП не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен  містити:
Copyright MyCorp © 2020
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


Статистика

Безкоштовний хостинг uCoz