Понеділок, 17.06.2019, 20:36

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Хмельницькій області· RSS
Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Закони України [1]
Укази Президента України [1]
Нормативно-правові акти НСПП [11]
Пошук
 Нормативно-правова база
Головна » Файли » Нормативно-правові акти НСПП

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИМОГ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ПРОФСПІЛОК
[ Викачати з сервера (20.1 Kb) ] 18.05.2010, 18:13
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок формування і затвердження
вимог найманих працівників, профспілок

1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок (далі – Положення) визначає правові та організаційні засади формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок відповідно до вимог статті 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
1.2. Правовою основою формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок є норми статей 2-4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
1.3. Основні терміни:
загальні збори найманих працівників – це зібрання найманих працівників підприємства, установи, організації або їх структурного підрозділу, на якому наймані працівники обговорюють питання внутрішньої діяльності і приймають колективне рішення з обговорюваних питань;
конференція найманих працівників – це зібрання представників найманих працівників підприємства, установи, організації (делегатів конференції), на якому представники найманих працівників обговорюють питання внутрішньої діяльності і приймають колективне рішення з обговорюваних питань;
найманий працівник – фізична особа, яка працює за трудовим договором на підприємстві, в установі та організації, в їх об'єднаннях або у фізичних осіб, які використовують найману працю;
вимоги найманих працівників, профспілок – сформовані, затверджені і документально оформлені відповідно до положень статей 2-4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" вимоги найманих працівників, профспілки чи об'єднання профспілок до власника або уповноваженого ним органу (представника) з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; укладення чи зміни колективного договору, угоди; виконання колективного
договору, угоди або окремих їх положень; невиконання вимог законодавства про працю;
підприємство – самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом та іншими законами України;
структурні підрозділи – цехи, відділи, інші господарські підрозділи (у тому числі відокремлені), що діють на підставі положення, затвердженого керівником підприємства (установи, організації) або в іншому порядку, встановленому в статуті (положенні) підприємства (установи, організації) і очолюються керівником структурного підрозділу, який призначається (затверджується) на посаду керівником підприємства (установи, організації).
окремі категорії найманих працівників – групи найманих працівників, які належать до однієї відповідної професії з відповідним рівнем освіти та відповідною спеціалізацією і які виконують відповідний кваліфікаційний рівень робіт (групи професій відповідно до Національного класифікатору України "Класифікатор професій”);
трудовий колектив – це усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством;
професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);
профспілковий орган – орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження;
роботодавець – власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності чи галузевої належності або уповноважений ним орган (представник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.
2. Формування вимог найманих працівників, профспілок
2.1. Формування вимог найманих працівників проводиться виборним профспілковим органом або іншим уповноваженим найманими працівниками органом, або ініціативною групою найманих працівників, або особою, яка є членом трудового колективу, або безпосередньо загальними зборами (конференцією) найманих працівників.
2.2. Вимоги профспілки, об’єднання профспілок на галузевому, територіальному чи національному рівнях формуються виборним профспілковим органом.
2.3. Вимоги найманих працівників, профспілок повинні відповідати предмету колективного трудового спору (конфлікту), визначеному у статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
2.4. Вимоги найманих працівників, профспілок повинні бути сформовані до належної сторони, визначеної в статті 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
3. Затвердження вимог найманих працівників і визначення органу чи
особи, які будуть представляти їх інтереси, на виробничому рівні
3.1. Вимоги найманих працівників на виробничому рівні затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) або шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації, їх структурного підрозділу чи окремої категорії найманих працівників. 
3.2. Разом із затвердженням вимог визначається орган чи особа (особи), які будуть представляти інтереси найманих працівників щодо задоволення висунутих вимог.
Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту припинення такого спору (конфлікту).
3.3. Затвердження вимог найманих працівників і визначення органу чи особи (осіб), які будуть представляти їх інтереси, зборами (конференцією) найманих працівників
3.3.1. У роботі зборів (конференції) найманих працівників мають право брати участь усі штатні наймані працівники підприємства, установи, організації, окремого структурного підрозділу або окремої категорії найманих працівників.
3.3.2. У роботі зборів (конференції) найманих працівників мають право брати участь власник або уповноважений ним орган (представник), представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представники об'єднань громадян, працівники Національної служби посередництва і примирення.
3.3.3. Збори (конференція) найманих працівників скликаються з ініціативи виборного профспілкового органу чи іншого уповноваженого найманими працівниками органу або ініціативної групи найманих працівників, а також за пропозицією не менш як третини від загальної кількості штатних найманих працівників (окремої категорії найманих працівників).
3.3.4. Інформація про скликання зборів (конференції) найманих працівників доводиться до відома найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або окремої категорії найманих працівників не пізніш як за 7 календарних днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів (конференції), питань, які передбачається винести на їх обговорення.
3.3.5. У випадках, коли скликання зборів найманих працівників утруднене через багатозмінність або територіальну роз'єднаність цехів, відділів та інших структурних підрозділів, можуть скликатися конференції найманих працівників.
Норми представництва, як правило, встановлюються наступні:
- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників до 300 осіб – 1 представник від 5 найманих працівників;
- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 300 до 1000 осіб – 1 представник від 10 найманих працівників;
- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 1000 до 3000 осіб – 1 представник від 15 найманих працівників;
- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 3000 до 6000 осіб – 1 представник від 20 найманих працівників;
- на підприємствах, в установах і організаціях з чисельністю найманих працівників від 6000 осіб – 1 представник від 25 найманих працівників.
За рішенням ініціаторів скликання конференції найманих працівників, в разі необхідності, можуть бути встановлені інші норми представництва на засадах пропорційного представництва найманих працівників підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу.
Представники найманих працівників для участі в конференції (делегати конференції) обираються зборами найманих працівників всіх структурних підрозділів підприємства, установи, організації шляхом відкритого або таємного голосування.
3.3.6. Ініціатори скликання зборів (конференції) найманих працівників повинні повідомити про скликання зборів (конференції) найманих працівників власника або уповноважений ним орган (представника).
3.3.7. Власник або уповноважений ним орган (представник) сприяє ініціаторам проведення зборів (конференції) найманих працівників у їх підготовці і проведенні, надає необхідні приміщення для проведення зборів (конференції).
3.3.8. Збори найманих працівників є правомочними при наявності на них більше половини найманих працівників, які є штатними працівниками підприємства, установи, організації, окремого структурного підрозділу, окремої категорії найманих працівників.
Конференція представників найманих працівників є правомочною, якщо в ній бере участь не менше трьох четвертих обраних представників найманих працівників (делегатів конференції).
3.3.9. При розгляді і вирішенні питань щодо затвердження вимог найманих працівників збори (конференція) найманих працівників керуються Конституцією і законами України, Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", указами Президента України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
3.3.10. До компетенції зборів (конференції) найманих працівників належить:
1) формування і затвердження вимог найманих працівників;
2) затвердження органу, уповноваженого представляти інтереси
найманих працівників.
3.3.11. Збори (конференцію) найманих працівників відкриває керівник ініціативного органу або один із членів ініціативної групи найманих працівників або особа, яка ініціювала скликання зборів (конференції).
Для ведення зборів (конференції) найманих працівників обирається голова зборів (конференції).
Для ведення зборів (конференції) найманих працівників може обиратися президія зборів (конференції) найманих працівників.
Для ведення протоколу зборів (конференції) найманих працівників обирається секретар зборів (конференції).
Для підрахунку голосів при голосуванні збори (конференція) найманих працівників обирають лічильну комісію.
Порядок денний і порядок роботи зборів (конференції) найманих працівників затверджується зборами (конференцією) найманих працівників.
3.3.12. З розглянутих питань збори (конференція) найманих працівників приймають рішення.
Рішення зборів (конференції) найманих працівників приймаються відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними у разі, коли за них проголосувала більшість від фактичної чисельності учасників зборів найманих працівників (делегатів конференції).
3.3.13. За результатами зборів (конференції) найманих працівників складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів (конференції) найманих працівників (додатки 1, 2).
До протоколу зборів (конференції) найманих працівників додаються матеріали реєстрації їх учасників (реєстраційний лист учасників зборів або реєстраційний лист делегатів конференції).
3.4. Затвердження вимог найманих працівників і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, шляхом збору підписів найманих працівників
3.4.1. З ініціативи виборного профспілкового органу або іншого уповноваженого найманими працівниками органу, або ініціативної групи найманих працівників, або особи, яка є членом трудового колективу, може бути проведене затвердження вимог найманих працівників (окремої категорії найманих працівників) та визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, шляхом збору підписів.
3.4.2. Орган чи особа, що є ініціатором висунення вимог найманих працівників шляхом збору підписів, виготовляють підписні листи, в яких зазначаються пропоновані вимоги найманих працівників та орган чи особа, що пропонується для представлення інтересів найманих працівників. Форма підписного листа додається (додаток 3).
3.4.3. Наймані працівники розглядають пропозиції щодо вимог найманих працівників та органу чи особи, які пропонуються для представництва їх інтересів, і добровільно ставлять свої підписи в підписному листі.
3.4.4. Після завершення збору підписів найманих працівників результати збору підписів узагальнюються органом, уповноваженим представляти інтереси найманих працівників, про що складається протокол (додаток 4).
3.4.5. Відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" вимоги найманих працівників вважаються чинними за наявності у підписних листах не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, установи, організації чи їх структурного підрозділу або окремої категорії найманих працівників.
4. Затвердження вимог найманих працівників або профспілки (профспілок) на галузевому, територіальному або національному рівнях
4.1. Затвердження вимог найманих працівників і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, конференцією найманих працівників
4.1.1. У роботі конференції найманих працівників можуть брати участь власник або його представники, депутати місцевих рад, представники державних органів, об'єднань громадян.
4.1.2. Конференція найманих працівників скликається з ініціативи виборного профспілкового органу чи іншого уповноваженого найманими працівниками органу або ініціативної групи найманих працівників.
4.1.3. Ініціатива щодо проведення конференції найманих працівників доводиться до відома найманих працівників підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території не пізніш як за два тижні до її проведення з зазначенням часу скликання, місця проведення конференції, питань, які передбачається винести на її обговорення.
4.1.4. Норми представництва на конференцію визначаються таким чином:
- на територіальному рівні – 1 представник від 100 найманих працівників;
- на галузевому рівні – 1 представник від 500 найманих працівників (в галузях, в яких працює більше 500 тисяч працівників, – 1 представник від 5000 найманих працівників).
За рішенням ініціаторів скликання конференції найманих працівників, в разі необхідності, можуть бути встановлені інші норми представництва на засадах пропорційного представництва найманих працівників підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території.
Представники найманих працівників для участі в конференції найманих працівників обираються зборами найманих працівників підприємств, установ, організацій відповідної галузі або території шляхом відкритого або таємного голосування, а в разі неможливості проведення зборів з організаційних причин – шляхом збору підписів.
4.1.5. Ініціатори скликання конференції найманих працівників повідомляють про скликання конференції власника або уповноважений ним орган (представника).
4.1.6. Власник або уповноважений ним орган (представник) сприяє ініціаторам проведення конференції найманих працівників у її підготовці і проведенні, надає необхідні приміщення для проведення конференції.
4.1.7. Конференція найманих працівників є правомочною, якщо в ній бере участь не менше трьох четвертих обраних представників найманих працівників (делегатів конференції).
4.1.8. При розгляді і вирішенні питань конференція найманих працівників керується Конституцією і законами України, Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", указами Президента України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
4.1.9. До компетенції конференції найманих працівників належить:
1) формування і затвердження вимог найманих працівників;
2) затвердження органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників.
4.1.10. Конференцію найманих працівників відкриває керівник ініціативного органу або один із членів ініціативної групи найманих працівників.
Для ведення конференції найманих працівників обирається голова конференції.
Для ведення протоколу конференції найманих працівників обирається секретаріат конференції.
Для ведення конференції найманих працівників може обиратися президія конференції найманих працівників.
Для підрахунку голосів при голосуванні конференція найманих працівників обирає також лічильну комісію.
Порядок роботи і порядок денний конференції найманих працівників затверджується конференцією.
4.1.11. З розглянутих питань конференція приймає рішення.
Рішення конференції найманих працівників приймаються відкритим або таємним голосуванням та вважаються чинними у разі, коли за них проголосувала більшість від фактичної чисельності делегатів конференції.
Рішення конференції найманих працівників підписується головою конференції.
4.1.12. За результатами конференції найманих працівників складається протокол, який підписується головою і секретарем конференції (додаток 5).
До протоколу конференції найманих працівників додаються матеріали реєстрації її учасників (реєстраційний лист делегатів конференції).
4.2. Затвердження вимог найманих працівників і визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, шляхом збору підписів найманих працівників
4.2.1. З ініціативи виборного профспілкового органу або іншого уповноваженого найманими працівниками органу, або ініціативної групи найманих працівників може бути проведене затвердження вимог найманих працівників та визначення органу чи особи, які будуть представляти їх інтереси, шляхом збору підписів.
4.2.2. Орган чи особа, що є ініціатором висунення вимог найманих працівників шляхом збору підписів, виготовляють підписні листи, в яких зазначаються пропоновані вимоги найманих працівників та орган чи особа, що пропонується для представлення інтересів найманих працівників.
Форма підписного листа додається (додаток 3).
4.2.3. Наймані працівники розглядають пропозиції щодо вимог найманих працівників та органу чи особи, які пропонуються для представництва їх інтересів, і добровільно ставлять свої підписи в підписному листі.
4.2.4. Після завершення збору підписів найманих працівників результати збору підписів узагальнюються органом, уповноваженим представляти інтереси найманих працівників, про що складається протокол (додаток 4).
4.2.5. Відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" вимоги найманих працівників вважаються чинними за наявності не менше половини підписів членів трудових колективів підприємств, установ, організацій відповідної території або галузі.
4.3. Затвердження вимог профспілки (профспілок)
4.3.1. З питань виконання галузевих угод та угод на регіональному рівні в разі, якщо сторонами цих угод є профспілки чи об'єднання профспілок, вимоги профспілок формуються і затверджуються рішенням виборного органу відповідної профспілки, об'єднання профспілок.
4.3.2. Вимоги профспілки, об'єднання профспілок оформляються відповідним протоколом засідання виборного профспілкового органу.
5. Оформлення вимог найманих працівників, профспілок
5.1. Відповідно до частини третьої статті 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" вимоги найманих працівників, профспілки чи об’єднання профспілок оформляються відповідним протоколом (додатки 1, 2, 4, 5).
6. Направлення вимог найманих працівників або профспілок 
власнику або уповноваженому ним органу (представнику)
6.1. Вимоги найманих працівників, профспілки чи об'єднання профспілок, оформлені відповідним протоколом, надсилаються власнику або уповноваженому ним органу (представнику). 
6.2. Дата вручення вимог найманих працівників, профспілки чи об'єднання профспілок власнику або уповноваженому ним органу (представнику) повинна бути зафіксована в журналі або в інших реєстраційних формах обліку вхідної кореспонденції або в формі підпису безпосередньо власника чи керівника уповноваженого власником органу (представника) на другому екземплярі вимог, що залишається у представника найманих працівників, або поштовим документом (квитанцією), що підтверджує відправку вимог рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Категорія: Нормативно-правові акти НСПП | Додав: Ветрик
Переглядів: 586 | Завантажень: 74 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Copyright MyCorp © 2019
Календар


Статистика

Безкоштовний хостинг uCoz